Zážitky z oblakov

Zážitkové lety lietadlami L-200 Morava a L-60S Brigadýr

Právne a prevádzkové informácie

» Kontakt » Právne a prevádzkové informácie [ « späť ]

Obsah:

 1. Vymedzenie pojmov
 2. Ponúkané služby
 3. Bezpečnosť našich letov
 4. Kódex pilota
 5. Kódex cestujúceho
 6. Charta na podporu bezpečnosti nekomerčných letov všeobecného letectva ľahkými lietadlami
 7. Všeobecné obchodné podmienky
 8. Odkazy a použité zdroje

Vymedzenie pojmov

Vyhliadkový let
Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) č. 143/1998 Z­. z., Deviata časť, § 44, odsek 1 definuje pojem „Letecké práce“ ako za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodár­stve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako „vyhliadkové lety“a podobne (odkaz 1). Na základe tohto zákona môže vyhliadkové lety vykonávať len organizácia s platným osvedčením na vykonávanie leteckých prác vydaným Dopravným úradom (odkaz 2), pričom pilot musí byť držiteľom minimálne oprávnenia „obchodný pilot letúnov“ (CPL – Commercial Pilot Licence). Takáto organizácia je oprávnená vykonávať vyhliadkové lety na účel vytvárania zisku a účtovať cenu za vyhliadkový let súkromným (fyzickým) alebo právnickým osobám.

Let so zdieľanými nákladmi
Nariadenie komisie (EÚ) č. 965/2012, Článok 6, odsek 4a, písmeno a) definuje výnimku na lety, pri ktorých časť nákladov znášajú súkromné osoby, pod podmienkou, že priame náklady znášajú všetky osoby nachádzajúce sa v lietadle vrátane pilota a že počet osôb, ktoré znášajú priame náklady, je maximálne šesť (odkaz 3). Na základe tohto nariadenia môže takzvané „lety so zdieľanými nákladmi“ vykonávať súkromná osoba, pričom pilot musí byť držiteľom minimálne oprávnenia „súkromný pilot letúnov“ (PPL – Personal Pilot Licence). Takáto súkromná osoba je oprávnená vykonávať lety, ktorých sa zúčastňujú len súkromné (fyzické) osoby, ktoré si medzi sebou, na základe dohody, rozdelia priame náklady na let, pričom náklady zdieľajú všetky osoby na palube, vrátane pilota.

Ponúkané služby

Na stránke https://www.zazitkyzoblakov.sk ponúkame, bez ohľadu na použitý výraz, výhradne lety so zdieľanými nákladmi. To znamená, že ak aj hovoríme o vyhliadkovom lete, nemáme na mysli obchodný let za úplatu spadajúci do kategórie leteckých prác, ale práve let so zdieľanými nákladmi. Z tohto dôvodu sú nami ponúkané služby určené výhradne pre súkromné (fyzické) osoby.

Bezpečnosť našich letov

Bezpečnosť letov je naša priorita. Preto postupujeme v zmysle „Charty na podporu bezpečnosti nekomerčných letov všeobecného letectva ľahkými lietadlami”, ktorá bola vypracovaná v spolupráci s „Agentúrou pre bezpečnosť letectva Európskej únie” (EASA) s cieľom podporiť bezpečnosť nekomerčných letov všeobecného letectva ľahkými lietadlami (odkaz 4). Predovšetkým v oblasti informovania cestujúcich o rôznych úrovniach bezpečnosti týkajúcich sa nekomerčných letov všeobecného letectva ľahkými lietadlami, v porovnaní s prevádzkou obchodnej leteckej dopravy. Samozrejme aj aktívnym podporovaním kódexu správania zameraného na bezpečnosť, pre pilotov aj cestujúcich. V neposlednom rade aj poskytovaním presných a zmysluplných informácii cestujúcim o type lietadla, v ktorom lietajú, a o súčasných skúsenostiach a kvalifikácii pilota. Piloti, ktorí lietajú lety so zdieľanými nákladmi, nemajú žiadny finančný zisk a lietajú preto, aby si udržiavali a ďalej zvyšovali svoju pilotnú kvalifikáciu. Zároveň za dostupné ceny sprístupňujú vyhliadkové lety širokej verejnosti.

Kódex pilota

 1. Pilot lietadla je jediný oprávnený rozhodovať o lete a o lietadle. Prítomnosť iných osôb na palube nesmie nikdy spôsobiť, že pilot bude pod tlakom, aby let vykonal určitým spôsobom, pretože on jediný vie, ako bezpečne pilotovať lietadlo. Cestujúci budú informovaní o možnosti zrušenia letu kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov.
 2. Zlé poveternostné podmienky sú hlavným dôvodom nehôd pri nekomerčných letoch všeobecného letectva ľahkými lietadlami. Poveternostné podmienky sa môžu rýchlo meniť, v dôsledku čoho môže pilot zrušiť let. Deň pred letom by mal pilot informovať cestujúcich o predpovedi počasia a možnosti uskutočniť let. Prítomnosť cestujúcich a ich očakávania nebudú mať vplyv na pilota, aby v prípade potreby let oneskoril, alebo zrušil.
 3. Pilot môže odmietnuť prijať na palubu lietadla cestujúceho kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu (bezpečnostného alebo prevádzkového) a bez akéhokoľvek odôvodnenia.
 4. Bezpečnostné predpisy EÚ povoľujú lety so zdieľanými nákladmi súkromným osobám len vtedy, ak sa priame náklady (t. j. náklady priamo vzniknuté v súvislosti s letom, napríklad poplatok za prenájom lietadla, palivo, letiskové poplatky a podobne) delia medzi všetky osoby, vrátane pilota. Lety so zdieľanými nákladmi nesmú obsahovať prvok zisku. Ak let nie je letom so zdieľanými nákladmi v súlade s bezpečnostnými predpismi EÚ, bude kvalifikovaný ako komerčný let a budú sa naň vzťahovať pravidlá obchodnej leteckej prevádzky.
 5. Pred letom pilot vždy uvedie typ lietadla použitého na let so zdieľanými nákladmi. Vždy, keď sa zmení typ a model lietadla, musí pilot o tejto zmene informovať cestujúceho.
 6. Let so zdieľanými nákladmi bude vykonaný na výhradnú zodpovednosť pilota, podľa platných predpisov pre nekomerčné lety ľahkými lietadlami, súkromnými pilotmi. Je tiež zodpovednosťou pilota zabezpečiť, aby bol let poistený pre lety s cestujúcimi.
 7. Pilot by mal informovať cestujúceho, že na palube nie sú k dispozícii toalety.

Kódex správania musí pilot potvrdiť.

Kódex cestujúceho

 1. Rešpektujte pokyny pilota

  Je dôležité pochopiť, že pilot je jediný, kto rozhoduje o lietadle, keďže je veliteľom lietadla. Pred odletom sa pilot môže kedykoľvek rozhodnúť let zrušiť. Počas letu sa cestujúci musia zdržať akýchkoľvek komentárov k rozhodnutiam pilota, aby pilota nerozptyľovali od bezpečného riadenia lietadla.

 2. Rešpektujte rozhodnutie pilota týkajúce sa počasia

  Súkromní piloti v rámci získania pilotnej licencie absolvovali školenie o poveternostných podmienkach a dôsledkoch zhoršenia poveternostných podmienok. Väčšina pilotov môže lietať len za vizuálnych poveternostných podmienok ako súčasť ich výcviku VFR (Visual Flight Rules – Pravidlá letu za viditeľnosti). Niektorí piloti môžu mať kvalifikáciu IFR (Instrument Flight Rules – Pravidlá letu podľa prístrojov) a môžu lietať za poveternostných podmienok bez viditeľnosti. Vždy je nutné rešpektovať rozhodnutie pilota VFR aj IFR o lete, odklonení letu alebo rozhodnutie neletieť. Cestujúci by sa nikdy nemal pokúšať presvedčiť pilota, aby letel, ak sa pilot rozhodne inak. V opačnom prípade riskuje, že ohrozí cestujúceho aj pilota.

 3. Rešpektujte maximálnu hmotnosť batožiny

  Ľahké lietadlo, v ktorom budete letieť, je veľmi citlivé na zmeny hmotnosti. Pilot berie do úvahy hmotnosť, ktorú cestujúci deklarovali za seba a svoju batožinu, pre kontrolu ťažiska lietadla. Cestujúci musia rešpektovať maximálnu hmotnosť povolenú pilotom lietadla a nesmú premiestňovať svoju batožinu počas letu. Cestujúci musia pred odletom presne uviesť hmotnosť a informovať pilota, ak nastane zmena.

 4. Je zakázané prepravovať nelegálny alebo nebezpečný tovar

  Cestujúci si nesmie brať so sebou nelegálny alebo nebezpečný tovar. Ak má cestujúci otázky alebo pochybnosti o nelegálnej alebo nebezpečnej povahe prepravovaného tovaru, informuje o tom pilota a overí si u neho, či je preprava možná. Pilot môže kedykoľvek skontrolovať prepravovanú batožinu a odmietnuť cestujúceho vziať na palubu. Ak pilot vidí, že cestujúci preváža nebezpečný tovar a nebol o tom informovaný, odmietne cestujúceho vziať na palubu.

 5. Buďte vždy načas

  Pri plánovaní letu berie pilot do úvahy plánovaný čas odletu a príletu a predpokladané poveternostné podmienky v týchto časoch. Preto je dôležité, aby bol pilot schopný vzlietnuť v plánovanom čase. V prípade neistoty ohľadom včasného príchodu na odlet musia cestujúci informovať pilota.

 6. Zrušenie letu cestujúcim pred letom

  Cestujúci môže let zrušiť kedykoľvek pred odletom.

 7. Bezpečnostné pravidlá

  Cestujúci musia dodržiavať tieto základné bezpečnostné zásady:

  1. Nefajčiť počas letu, ak to pilot nedovolí.
  2. Nedotýkať sa prístrojov a ovládacích prvkov, pretože by to mohlo zapríčiniť nehodu.
  3. Nerozprávať keď pilot používa vysielačku a počas vzletu a pristátia.
  4. Nedotýkať sa zámku dverí, ak na to pilot nedal pokyn.
  5. Neužívať psychoaktívne látky vrátane alkoholu pred letom alebo počas neho.

Kódex správania musí cestujúci potvrdiť.

Charta na podporu bezpečnosti nekomerčných letov

všeobecného letectva ľahkými lietadlami

Preambula

Táto charta bola vypracovaná v spolupráci s Agentúrou pre bezpečnosť letectva Európskej únie (ďalej len „EASA“) s cieľom podporiť bezpečnosť nekomerčných letov všeobecného letectva ľahkými lietadlami. Podpísaním tejto charty sa platforma na zdieľanie letov zaväzuje dodržiavať zásady, zodpovednosti a hodnoty uvedené nižšie. Platforma na zdieľanie letov sa konkrétne zaväzuje:

Článok 1

Informovať cestujúcich o rôznych úrovniach bezpečnosti týkajúcich sa nekomerčných letov všeobecného letectva ľahkými lietadlami v porovnaní s prevádzkou obchodnej leteckej dopravy.

Článok 2

Aktívne podporovať kódex správania zameraný na bezpečnosť pre pilotov aj cestujúcich.

Článok 3

Poskytovať pilotom kontrolné zoznamy, usmernenia a návody na najlepšie bezpečnostné postupy.

Článok 4

Poskytovať cestujúcim presné a zmysluplné informácie o type lietadla, v ktorom lietajú, a o súčasných skúsenostiach a kvalifikácii pilota.

Článok 5

Poskytovať online fórum s cieľom podporiť zdieľanie najlepších bezpečnostných postupov v rámci komunity pilotov všeobecného letectva.

Článok 6

Zhromažďovať údaje týkajúce sa letov, lietadiel a profilov pilotov a zdieľať tieto údaje s agentúrou EASA a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Článok 7

Každoročne sa stretávať s EASA a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom preskúmať vykonávanie tejto charty.

Článok 8

Implementovať podrobné prvky uvedené v prílohe tejto charty.

Článok 9

Zverejniť túto chartu na webovej stránke platformy.

Všeobecné obchodné podmienky

V zmysle ustanovenia § 273 odsek 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom a účinnom znení (ďalej len„Obchodné podmienky“)

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom objednávkového systému umiestneného na doméne zazitkyzoblakov.sk je
Predávajúci:
Peter Mišún, Považská Bystrica
e-mail: info@zazitkyzoblakov.sk
tel.: +421 905 62 62 35

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom služieb od Predávajúceho prostredníctvom internetového objednávkového systému na doméne zazitkyzoblakov.sk (ďalej aj „Objednávkový systém“) a ktorá vyplnila elektronickú Objednávku a elektronicky ju odoslala za účelom objednania služby (ďalej len „Kupujúci“).
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva služby ponúkané prostredníctvom Objednávkového systému na účel jeho ďalšieho predaja iným osobám, alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“).
 3. Obchodné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené objednávkou v tomto Objednávkovom systéme podľa bodu 4 Obchodných podmienok, sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.
 4. Elektronickou objednávkou (ďalej aj ako „Objednávka“) sa rozumie elektronický formulár nachádzajúci sa na webstránke Objednávkového systému odosielaný Kupujúcim elektronicky za účelom objednania služby, ktorý okrem iného obsahuje informácie o Kupujúcom v rozsahu adresa elektronickej pošty, meno a telefónne číslo ako aj informácie pre vystavenie darčekového poukazu v rozsahu meno príjemcu.
 5. Službami, ktoré poskytuje Predávajúci sa rozumejú lety so zdieľanými nákladmi.
 6. Služby poskytuje priamo Predávajúci – Peter Mišún, Považská Bystrica, ktorý je oprávnený na vykonávanie Služieb v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

II. Objednávka

 1. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je vyplnenie formulára údajmi, t. j. pravdivé a úplné vyplnenie požadovaných osobných údajov, a to e-mailovej adresy, mena, telefónneho čísla (nepovinné) a mena príjemcu na účel vystavenia darčekového poukazu. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred tým ako bola Objednávka alebo jej časť realizovaná a tiež v prípade, ak:
  • Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď na e-mailovú adresu, ktorá bola Kupujúcim uvedená v Objednávke); a­lebo
  • Kupujúci nereaguje na prípadnú výzvu Predávajúceho; a­lebo
  • Objednávka je neúplná alebo neurčitá; alebo
  • nebolo možné potvrdiť Objednávku; alebo
  • Predávajúci nevie zabezpečiť Službu objednanú Kupujúcim.
 3. Objednávku Kupujúci dokončí kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Pred dokončením objednávky je Kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami.
 4. Odoslaním Objednávky Kupujúcim sa táto považuje za záväznú.
 5. Objednávkový systém vygeneruje a odošle Kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky spolu s darčekovým poukazom na Službu zakúpenú Kupujúcim (ďalej aj ako „Poukaz“ alebo aj „Voucher“ ). Doručením e-mailu Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho o tom, že Predávajúci obdržal Objednávku, sa Objednávka považuje za prijatú, čím vzniká kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 6. Storno Objednávky:
  • Kupujúci môže stornovať Objednávku aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred tým, ako bola Objednaná služba realizovaná.
  • Objednávku je možné zrušiť e-mailom na adrese: info@zazitkyzoblakov.sk, pričom je potrebné v predmete e-mailu uviesť „Storno objednávky“.

III. Cena

 1. Cena Služieb je uvedená na webstránke Objednávkového systému.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien Služieb. Konečná cena pre Kupujúceho je uvedená v potvrdení Objednávky.
 3. Predávajúci môže poskytnúť na ponúkané Služby zľavy, ktoré budú uvedené na internetovej stránke Objednávkového systému Predávajúceho.

IV. Možnosti platby za Služby

 1. Predávajúci akceptuje platbu za Služby buď bankovým prevodom alebo v hotovosti, pred realizáciou objednávky.

V. Dodacie podmienky a prevzatie Poukazu

 1. Predávajúci zasiela Poukaz Kupujúcemu bezprostredne po dokončení objednávky, automaticky generovaným e-mailom prostredníctvom Objednávkového systému, na adresu, ktorú zadal v Objednávke.

VI. Uplatňovanie Poukazu

 1. Na využitie Služby, ktorú si Kupujúci objednal v Objednávkovom systéme je potrebné uplatniť Poukaz, ktorý Kupujúci obdržal.
 2. Poukaz obsahuje nasledujúce údaje:
  1. popis Služby, ktorú si Kupujúci objednal,
  2. dobu platnosti Poukazu,
  3. číslo / kód Poukazu,
  4. meno príjemcu.
 3. Poukaz je možné uplatniť iba jeden krát. Poukaz je prevoditeľný na tretiu osobu.
 4. Doba platnosti Poukazu je obmedzená a Poukaz možno uplatniť najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
 5. Pre uplatnenie Poukazu je potrebné si zarezervovať termín u Predávajúceho. Zmenu zarezervovaného termínu je potrebné oznámiť predávajúcemu najneskôr 3 dni pred realizácciou Služby, v opačnom prípade sa Poukaz bude považovať za uplatnený a náhradný termín nebude možné poskytnúť.
 6. Predávajúci má právo v prípade nepriaznivého počasia, alebo iných objektívnych skutočností, ktoré by mohli spôsobiť prípadnú škodu na majetku, alebo na zdraví zrušiť zarezervovaný termín a po dohode poskytnúť nový termín.
 7. Predávajúci môže odmietnuť poukaz v prípade že:
  1. bol predložený po dobe platnosti,
  2. bol už raz využitý,
  3. bol neplatný z dôvodu odstúpenia od Objednávky
  4. poskytnutie Služby by bolo v rozpore s platnými právnymi predpismi.

VII. Reklamácia

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že Poukaz obsahuje všetky náležitosti, tak ako je uvedené v Objednávkovom systéme a že Kupujúcemu bude dodaný objednaný Poukaz.
 2. V prípade, ak Kupujúci pri prevzatí Poukazu zistí vady, je povinný:
  • oznámiť jednotlivé vady Poukazu Predávajúcemu do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia Poukazu, telefonicky na číslo: +421 905 62 62 35 alebo e-mailom na adresu info@zazitkyzoblakov.sk
  • každý jeden prípad reklamácie bude Predávajúcim posudzovaný osobitne.
 3. Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne, resp. najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania reklamovaného Poukazu.
 4. V prípade ak Kupujúci chce reklamovať poskytnutú Službu, je potrebné takúto reklamáciu oznámiť Predávajúcemu osobne a to e-mailom na adresu info@zazitkyzoblakov.sk resp. telefonicky na číslo +421 905 62 62 35. V e-maili môže Kupujúci navrhnúť aj spôsob vybavenia reklamácie.
 5. Predávajúci je povinný postupovať pri vybavovaní reklamácie v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a vybaviť takúto reklamáciu najneskôr do 30 dní.

VIII. Vrátenie Poukazu / Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia Poukazu.
 2. Okamih prevzatia Poukazu sa spravuje ustanovením § 7 odsek 4 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. V takomto prípade Predávajúci vráti Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za Poukaz, ktorú Kupujúci uhradil, a to prevodom na bankový účet Kupujúceho.
 4. Ak sa Kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, Kupujúci kontaktuje Predávajúceho s uvedením čísla / kódu Poukazu, mena a dátumu objednania alebo prijatia Objednávky.
 5. Podmienkou pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je, že Služba nesmie byť využitá, v prípade ak Služba uvedená na Poukaze bola poskytnutá Predávajúcim, Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že už nemá možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 6. Predávajúci nie je povinný akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim ak Poukaz bol uplatnený treťou osobou.

X. Rozhodné právo, právomoc súdu a alternatívne riešenie sporov

 1. Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Predávajúci a Kupujúci nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
 2. Právne vzťahy Zmluvou alebo Obchodnými podmienkami výslovne neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.
 3. Alternatívne riešenie sporov:
  • Účelom tohto ustanovenia Obchodných podmienok je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
  • Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
  • Orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť.
  • Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/…h-sporov.soi
  • Spotrebiteľ môže taktiež podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom Európskej platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa čl. 14 odsek 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18.06.2013).
  • V súlade s vyššie uvedeným nariadením Predávajúci uvádza odkaz na možnosti využitia Európskej platformy RSO: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?…

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim v celom svojom rozsahu podlieha režimu týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku Slovenskej republiky, najmä ustanoveniam zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika. V prípade, že účastníkom právneho vzťahu je Spotrebiteľ, vzťahujú sa na tento právny vzťah aj príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že Kupujúci je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.
 2. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti.
 3. Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností Predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.
 4. Všetky písomnosti a iné zásielky, ktoré Kupujúci bude doručovať Predávajúcemu, je Kupujúci povinný doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Predávajúceho uvedenú na webstránke Predávajúceho, pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené inak.
 5. Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami Predávajúceho. Obchodné podmienky sa pre Kupujúceho stávajú účinnými a záväznými objednaním Služby ponúkanej Predávajúcim.
 6. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami Predávajúceho, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach Objednávkového systému Predávajúceho, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.
 7. Predávajúci má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky Predávajúceho. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webstránke Objednávkového systému.
 8. Obchodné podmienky boli vypracované Predávajúcim a sú platné a účinné od 01.01.2023.

Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa

Dozor nad dodržiavaním povinností Predávajúceho vykonáva orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tn@soi.sk
tel.: 032/640 01 09

Odkazy a použité zdroje

zápis: 27.07.2023 | aktualizácia: 27.07.2023 | počet zobrazení: 1794

Zážitky z oblakov

Zážitky z oblakov © 2021 - 2024 Realizácia: K3 GROUP, s.r.o. Počet prístupov od 13.08.2021: 147264